Verduurzaming

Meerjaren verduurzamings prognose

Kom in contact

MJVP

Een Meerjaren Verduurzaming Prognose (MJVP) is een strategisch en gestructureerd plan dat gericht is op het verduurzamen van een gebouw of vastgoedportfolio gedurende een langere periode, meestal over meerdere jaren. Het doel van een MJVP is om duurzaamheidsdoelstellingen te stellen en een gedetailleerd overzicht te bieden van de te nemen stappen om deze doelstellingen te bereiken.

Een MJVP wordt vaak opgesteld voor gemeentelijke, commerciële of institutionele gebouwen, waarbij het de focus legt op het verminderen van de ecologische voetafdruk, het verbeteren van energie-efficiëntie en het implementeren van groene technologieën. Het is een cruciaal instrument voor het bereiken van duurzame ontwikkeling en het verminderen van de impact op het milieu.

Het proces van het opstellen van een MJVP omvat verschillende stappen:

1. Basisopname: De huidige staat van het vastgoed wordt grondig geanalyseerd, waarbij alle relevante technische, energiegerelateerde en bouwkundige aspecten in kaart worden gebracht. Deze basisopname vormt het vertrekpunt voor het bepalen van de duurzaamheidsdoelstellingen.

2. Doelstellingen en planning: Op basis van de basisopname worden meetbare en realistische duurzaamheidsdoelstellingen vastgesteld. Deze doelen kunnen betrekking hebben op energiebesparing, CO2-reductie, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en andere duurzaamheidsaspecten. Daarna wordt een gedetailleerd plan opgesteld met de te nemen maatregelen om deze doelen te bereiken.

3. Financiële aspecten: Een belangrijk onderdeel van een MJVP is het bepalen van de benodigde financiële investeringen en het rendement op deze investeringen. Het MJVP biedt inzicht in de kosten en besparingen die gepaard gaan met de voorgestelde duurzaamheidsmaatregelen.

4. Uitvoering en monitoring: Nadat het MJVP is opgesteld, wordt het plan geïmplementeerd, waarbij de voorgestelde maatregelen worden uitgevoerd.
Gedurende de looptijd van het MJVP worden de voortgang en resultaten regelmatig gemonitord en geëvalueerd om te waarborgen dat de gestelde doelen worden bereikt.

Het opstellen en uitvoeren van een MJVP vereist een multidisciplinaire aanpak en samenwerking tussen verschillende stakeholders, zoals technische experts, financiële deskundigen en beleidsmakers. Een goed opgesteld MJVP kan niet alleen leiden tot een vermindering van de milieueffecten, maar ook tot kostenbesparingen op de lange termijn en het verbeteren van het imago van een organisatie als duurzaam en maatschappelijk verantwoord.